Foreldreansvar
Hvem har foreldreansvar? Barneloven § 34 og § 35 regulerer hvem som skal ha foreldreansvar. For gifte foreldre er utgangspunktet felles foreldreansvar. Dersom de separerer eller skiller seg kan de avtale [...]
Read More
Endringssak
Ny avgjørelse – endringssak Dersom foreldrene ønsker å endre en tidligere avgjørelse, som for eksempel en dom, et forlik eller en avtale med tvangskraft, følger det av barneloven § 64 [...]
Read More
Daglig omsorg
Bosted i forbindelse med daglig omsorg Den av foreldrene barnet bor fast hos, har den daglige omsorgen for barnet. Dette er der barnet er bosatt etter folkeregisteret, og dette er [...]
Read More
Begrensninger i rettens kompetanse
Retten har kun kompetanse til å treffe generelle beslutninger om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Dette følger ikke eksplisitt av barneloven eller dens forarbeider. Høyesterett har allikevel fastslått dette i [...]
Read More
Barnets selvbestemmelsesrett
Barnet skal bli hørt Gjennom rettspraksis har man sett at barnets rett til å bli hørt går inn under barnets beste vurderingen. Dette gjelder en rett, men ikke en plikt [...]
Read More
Fast bosted, samvær og foreldreansvar
I barnefordelingssaker er det alltid spørsmål om hvor barn skal bo, hvor mye samvær barn skal ha med hhv. far og mor – samt hvem som tar foreldreansvaret og rollen [...]
Read More
Barnets beste-prinsippet
Hva er barnets beste-prinsippet? Barneloven bygger på det vi kaller barnets beste-prinsippet. Dette er vurderingstemaet i alle barnefordelingssaker. Prinsippet er en rettslig standard som må vurderes konkret i det enkelte [...]
Read More
Akuttplassering
Akuttplassering av barn Hvis et barn er uten omsorg kan barnevernet med hjemmel i barnevernloven § 4-6 straks sette i gang nødvendige hjelpetiltak (akuttplassering). De hjelpetiltak som igangsettes etter første [...]
Read More
Akuttplassering av barn
Hvis et barn er uten omsorg kan barnevernet med hjemmel i barnevernloven § 4-6 straks sette i gang nødvendige hjelpetiltak (akuttplassering). De hjelpetiltak som igangsettes etter første ledd kan ikke [...]
Read More