Arbeidsrett

Arbeidsrett

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsrett er den delen av jussen som regulerer vilkårene for arbeidslivet. Det vil si pliktene og rettighetene til arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidsrett påvirkes av flere områder, og en arbeidsrettsadvokat må være godt kjent med:

Som arbeidsrettsadvokat innehar vi god oversikt over alle felt som innvirker på arbeidsretten, og vi jobber både med arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi står på for våre klienter, og vil sette oss inn i alle aspekter som vil kunne innvirke på deres sak.

Arbeidskontrakt

Et arbeidsforhold er regulert i en arbeidsavtale – også kjent som arbeidskontrakt. Denne skiller seg i prinsippet ikke fra andre kontrakter, men det er gitt noen regler og minstekrav – og disse kan man ikke avtale seg bort fra. For eksempel er det ufravikelige regler ved opphør av et arbeidsforhold, og at for overtidsarbeid skal det betales et tillegg på minimum 40%.

Tariffavtaler, særavtaler og instrukser utfyller ofte arbeidsavtalen, og gjør arbeidsretten til et vanskelig og sammensatt område.

Med god kjennskap til arbeidsmiljøloven og kontraktsrett kan våre arbeidsrettsadvokater kan hjelpe med:

 • Utforming av arbeidskontrakt
 • Gjennomgang av punkter i arbeidskontrakt
 • Rådgivning fra A til Å
 • Oppfølging av arbeidskontrakt
 • Håndheving av misligholdt kontrakt for begge parter

→ Les mer om arbeidsavtaler og midlertidige ansettelser her.

Arbeidstaker

Arbeidsmiljøloven definerer i § 1-8, første ledd, en arbeidstaker som ”enhver som utfører arbeid i annens tjeneste”. Det er altså et vilkår at man utfører et arbeid for en arbeidsgiver.

Begrepet arbeidstaker brukes både om faste ansatte og de som har midlertidige arbeidsavtaler. Dog er det en avgrensning mot selvstendige næringsdrivende.

For arbeidstakere kan vi som arbeidsrettsadvokat hjelpe med:

 • Forhandling etter oppsigelse, avskjed eller permittering
 • Konkurranseklausuler, som oppleves urimelige
 • Fravær ifbm. langvarig sykdom, redusert arbeidsevne, foreldrepermisjon e.l.
 • Fast ansettelse etter langtids vikariat/midlertidig stilling
 • Og generell juridisk rådgivning rundt ansettelsesforhold

I Norge har arbeidstakere et sterkt stillingsvern. Vi vil under første kontakt med arbeidstaker vurdere deres sak, og også kunne gi tilbakemelding på hvorvidt advokatsalær kan forventes dekket av arbeidsgiver.

→ Les mer om oppsigelse her.

Arbeidsgiver

Arbeidsmiljøloven definerer i § 1-8, annet ledd, en arbeidsgiver, som ”enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste”.

For arbeidsgivere kan vi hjelpe med:

 • Generell juridisk rådgivning
 • Vurdere grunnlag for oppsigelse, avskjed eller permisjon
 • Utforme ansettelseskontrakter, herunder også konkurranseklausuler og taushetsavtaler
 • Innføring av nye tariffbestemmelser
 • Sikre at arbeidsgiver overholder de til enhver tid gjeldende lover, regler og reguleringer
 • Vi kan også bistå juridisk før, under og etter bokettersyn
 • Og mye mer

→ Les mer om nedbemanning og oppsigelse her.

Arbeidsrettsadvokat med lang erfaring

Ta kontakt med våre arbeidsrettsadvokater på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no. Vi kan hjelpe med forhandlinger, meklinger, brudd på ansattforhold for begge parter og om nødvendig – i retten.