Barnets selvbestemmelsesrett

Barnet skal bli hørt

Gjennom rettspraksis har man sett at barnets rett til å bli hørt går inn under barnets beste vurderingen. Dette gjelder en rett, men ikke en plikt for barnet til å uttale seg før det blir tatt en avgjørelse.

Barns rett til å bli hørt er regulert i barneloven § 31, Barnekonvensjonen artikkel 12 og Grunnloven § 104.

Grunnloven § 104 første ledd lyder i sin helhet:

«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.»

Det fremgår av bestemmelsen at barnet skal bli hørt, og at vekten som blir lagt på deres mening avgjøres av barnets utvikling og alder.

Barneloven § 31 omhandler også barnets selvbestemmelsesrett:


§ 31. Rett for barnet til å vere med på avgjerd

«Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere.

Eit barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold for barnet, mellom anna om foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast og samvær. Meininga til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.»

I saker som gjelder barnet personlig har det rett til å bli hørt om sin mening. Det er et vilkår at barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter, eller at det er fylt 7 år. Etter at barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Det vurderes i takt med barnets alder og modenhet. Også i følge barneloven § 33 skal barnet få bestemme mer og mer selv frem til det blir myndig.

Barnekonvensjonen artikkel 12 omhandler også barnets selvbestemmelsesrett og lyder i sin helhet:


Barnekonvensjonen artikkel 12.

«1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.»


Ta kontakt for spørsmål

Våre advokater kan nås på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no, og står klare til å hjelpe med spørsmål du måtte ha om barnets selvbestemmelsesrett. Du kan også benytte kontaktskjema til venstre på denne siden.