Underholdningsplikt

Underholdningsplikt er plikten til å bære utgiftene for forsørgelse og utdanning av egne barn. Foreldrenes underholdningsplikt følger av barneloven § 66. § 66. Foreldra sin skyldnad til å fostre barnet. «Foreldra skal bere utgiftene til forsyting og til utdanning av barnet etter evne og givnad og etter dei økonomiske kåra til foreldra, når barnet sjølv ikkje har midlar til det. …

Samvær

Med samvær menes den rett barnet har til å tilbringe en nærmere avgrenset tid med den av foreldrene som det ikke bor fast hos, og også tilsvarende rett for denne forelderen til å tilbringe tid med barnet sitt. Med andre ord har den av foreldrene som ikke har daglig omsorg for barnet samværsrett med barnet. Nedenfor går vi gjennom forskjellige …

Rettigheter uten foreldreansvar

Lurer du på hva slags rettigheter du har som forelder – dersom du ikke har foreldreansvar? Her er det mange meninger, så vi har gått gjennom lovverket. Advokatfirmaet Kirkholm gir her en oversikt over forskjellige typer avgjørelser – og hvem som har rett til å fatte disse. Barneloven § 47 første ledd lyder som følger: «Har den eine av foreldra …

Rettens styring i barnesaker

Fører ikke meklingen frem, kan foreldrene f(orutsatt at de har en meklingsattest), ta saken inn for domstolene. Behandlingen hos domstolen skal rette seg etter barnets beste-prinsippet, jf. barneloven § 48. Ikke bare skal utfallet i saken rette seg etter det som er det beste for barnet, men også selve den administrative behandlingen av saken skal ta hensyn til barnets beste. …

Foreldreansvar

Hvem har foreldreansvar? Barneloven § 34 og § 35 regulerer hvem som skal ha foreldreansvar. For gifte foreldre er utgangspunktet felles foreldreansvar. Dersom de separerer eller skiller seg kan de avtale fortsatt felles foreldreansvar, eller at en av dem skal ha foreldreansvaret alene. For foreldre som ikke er gift har moren som utgangspunkt ansvaret alene. Bor foreldrene sammen uten å være …

Endringssak

Ny avgjørelse – endringssak Dersom foreldrene ønsker å endre en tidligere avgjørelse, som for eksempel en dom, et forlik eller en avtale med tvangskraft, følger det av barneloven § 64 at det må foreligge særlige grunner. Først og fremst vil endringer i den faktiske situasjonen tilsi at det foreligger slike særlige grunner. Dette kan for eksempel være at den enes …

Daglig omsorg

Bosted i forbindelse med daglig omsorg Den av foreldrene barnet bor fast hos, har den daglige omsorgen for barnet. Dette er der barnet er bosatt etter folkeregisteret, og dette er som regel der barnet bor mest. Det er forøvrig ingenting i veien for at barnet har fast bosted hos begge foreldrene, jf. barneloven § 36. Det er ikke sjelden at …

Begrensninger i rettens kompetanse

Retten har kun kompetanse til å treffe generelle beslutninger om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Dette følger ikke eksplisitt av barneloven eller dens forarbeider. Høyesterett har allikevel fastslått dette i en dom inntatt i Rt. 2000 s. 185. Her er gjengitt et lite utdrag fra dommen: «Det er ikke holdepunkter i barneloven eller i lovforarbeidene, verken til loven slik den …

Barnets selvbestemmelsesrett

Barnet skal bli hørt Gjennom rettspraksis har man sett at barnets rett til å bli hørt går inn under barnets beste vurderingen. Dette gjelder en rett, men ikke en plikt for barnet til å uttale seg før det blir tatt en avgjørelse. Barns rett til å bli hørt er regulert i barneloven § 31, Barnekonvensjonen artikkel 12 og Grunnloven § …

Fast bosted, samvær og foreldreansvar

I barnefordelingssaker er det alltid spørsmål om hvor barn skal bo, hvor mye samvær barn skal ha med hhv. far og mor – samt hvem som tar foreldreansvaret og rollen som hovedforsørger. Advokatfirmaet Kirkholm har lang erfaring med barnefordeling, og kan hjelpe i kapasitet som megler – med utforming av samværsavtaler eller som advokat for en part ved tvistesaker. → …