Daglig omsorg

Bosted i forbindelse med daglig omsorg

Den av foreldrene barnet bor fast hos, har den daglige omsorgen for barnet. Dette er der barnet er bosatt etter folkeregisteret, og dette er som regel der barnet bor mest. Det er forøvrig ingenting i veien for at barnet har fast bosted hos begge foreldrene, jf. barneloven § 36.

Det er ikke sjelden at det oppstår uenighet mellom foreldrene vedrørende den daglige omsorgen for barnet. Dersom foreldrene ikke kommer til enighet om hvor barnet skal bo fast, kan hver av partene reise sak for retten. Jf. barnelova § 56 første ledd.

«Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei», jf. barneloven § 36 andre ledd etter ordlyden; «hos ein av dei» – kan retten ikke idømme delt bosted. Avgjørelsen skal rette seg mot hva som er barnets beste jf. barneloven § 48 første ledd.


  • Det er flere momenter retten her vil ta hensyn til. Momenter som vil spille inn ved en slik vurdering vil for eksempel være:
  • Personlige egenskaper
  • Reaksjoner hos barnet selv og hos foreldrene
  • Barnets tilknytning til foreldrene
  • Hensynet til best mulig foreldrekontakt
  • Miljøet omkring foreldrene
  • Eventuelt den nye familien til foreldrene
  • Utdannelsesmuligheter
  • Og så videre..

Når det skal tas stilling til hvem av foreldrene barnet skal bo hos, er det vanlig å ta utgangspunkt i hvem som har tatt seg mest av barnet og hvem av foreldrene som har satt barnets interesser foran sine egne. Retten vil foreta en konkret totalvurdering av hva som vil være til barnets beste på lang sikt.


Den av foreldrene som har daglig omsorg for barnet får en bestemmelsesrett over barnet. Denne følger av barneloven § 37, og gir denne forelderen rett til å ta avgjørelser som gjelder «vesentlege sider av omsuta for barnet» jf. barneloven § 37.

Her er barneloven § 37 i sin helhet:

«Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet.»

Som man ser av barneloven § 37 omfatter bestemmelsesretten blant annet avgjørelser om flytting innenlands, hvor barnet skal gå i barnehage og skole, eller andre avgjørelser i dagliglivet.

Har du juridiske spørsmål om daglig omsorg?

Ta kontakt med Advokatfirmaet Kirkholm på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no. Du kan også benytte kontaktskjema til venstre.