Endringssak

Ny avgjørelse – endringssak

Dersom foreldrene ønsker å endre en tidligere avgjørelse, som for eksempel en dom, et forlik eller en avtale med tvangskraft, følger det av barneloven § 64 at det må foreligge særlige grunner.

Først og fremst vil endringer i den faktiske situasjonen tilsi at det foreligger slike særlige grunner. Dette kan for eksempel være at den enes forelders omsorgsevne ikke lenger har mangler, og hensynet til barnets beste tilsier at man burde se på saken igjen. Dette kan være tilfelle der forelderen for eksempel har foretatt miljøskifte eller blitt rusfri. Et annet tilfelle av at det foreligger særlige grunner kan være dersom retten feilvurderte den faktiske situasjonen ved den første avgjørelsen, og etterfølgende omstendigheter viser at den første avgjørelsen var feil.

Dersom retten ikke finner at det foreligger slike særlige grunner skal saken avvises.

Ved sabotasje av samvær har man rett til å få saken prøvd på nytt, selv om samværsordningen har tvangskraft. Dette følger av barneloven § 43 femte ledd, som er gjengitt her:

«Dersom den som har foreldreansvaret eller som barnet bur hos hindrar at ein samværsrett kan gjennomførast, kan den som har samværsretten krevje ny avgjerd av kven som skal ha foreldreansvaret eller kven barnet skal saman med, jf. § 64.»


Saksomkostninger

Dersom en part vinner saken fullt ut eller i det vesentlige har parten krav på å få dekket alle sine saksomkostninger fra motparten, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd.

I barnefordelingssaker kan det være vanskelig å avgjøre om en part har vunnet en sak fullt ut eller i det vesentlige. I tillegg vil regelen i § 20-2 tredje ledd ofte bli anvendt. Den sier at dersom det var gode grunner for å få saken prøvd kan man fritas helt eller delvis for erstatningsansvar for motpartens saksomkostninger. Det vil som oftest være gode grunner for å få fastslått rettigheter angående et barn.

I praksis ser vi at partene som oftest må dekke sine egne saksomkostninger. Barnefordelingssaker er av stor betydning både for begge foreldrene og barnet, og selv om en part har tapt objektivt sett vil partene ofte bære sine egne kostnader.


Lurer du på om du har en god endringssak?

Ta kontakt med Advokatfirmaet Kirkholm på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no, så vil våre erfarne advokater se nærmere på din sak. Du kan også benytte kontaktskjema til venstre.