Foreldreansvar

Hvem har foreldreansvar?

Barneloven § 34 og § 35 regulerer hvem som skal ha foreldreansvar. For gifte foreldre er utgangspunktet felles foreldreansvar. Dersom de separerer eller skiller seg kan de avtale fortsatt felles foreldreansvar, eller at en av dem skal ha foreldreansvaret alene.

For foreldre som ikke er gift har moren som utgangspunkt ansvaret alene. Bor foreldrene sammen uten å være gift har de som hovedregel felles foreldreansvar. Foreldrene kan avtale felles ansvar selv om de ikke bor sammen, eller de kan avtale at far skal ha ansvaret alene.


Hva innebærer foreldreansvaret?

Foreldreansvar innebærer å ha ansvaret for oppdragelsen, herunder rett til å være med på avgjørelser om personlige beslutninger om barnet, og i tillegg ha rett til informasjon om barnet. Den som innehar foreldreansvar er også barnets verge.

Barneloven § 30 lyder som følger:

§ 30. Innhaldet i foreldreansvaret.

«Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov.

Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.

Om retten til å ta avgjerd for barnet i økonomiske tilhøve gjeld reglane i verjemålslova 22. april 1927 nr. 3.» 


Både en plikt og en rett

Foreldreansvar er med andre ord en plikt og en rett til å ta del i oppdragelsen, herunder:

  • Personlige beslutninger om valg av type skole
  • Medisinsk behandling
  • Utstedelse av pass
  • Og så videre..

I tillegg vil den av foreldrene som er med barnet ha rett til å ta avgjørelser om for eksempel påkledning, mat, leggetider, stell mv. Den som har den daglige omsorgen for barnet får en bestemmelsesrett over barnet. Denne følger av barneloven § 37, og gir denne forelderen rett til å ta avgjørelser som gjelder «vesentlege sider av omsuta for barnet» jf. barneloven. §37, se over om daglig omsorg.


Den vanligste fordelingen

Det mest vanlige, og det vi kan betegne som hovedregel i dag er felles foreldreansvar. En mor eller en far vil ikke få foreldreansvaret alene kun fordi vedkommende motsetter seg foreldreansvar, det skal særlige grunner til. Dersom du er forelder og ønsker å ha foreldreansvaret alene, ligger søksmålsbyrden på deg.


Vi kan hjelpe deg med dette

Ta kontakt med våre advokater på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no for å få en vurdering av din sak. Du kan også benytte kontaktskjema til venstre på denne siden.