Omsorgsovertagelse

Omsorgsovertagelse

forhndl

Hva er omsorgsovertagelse?

En omsorgsovertagelse er når barnevernet oppretter sak for at omsorg skal flyttes fra barnets biologiske foreldre. De aller fleste saker som opprettes hos barnevernet fører ikke til omsorgsovertagelse.

Barnevernet er med hjemmel i barnevernloven § 4-12 gitt rett til å foreta omsorgsovertakelse for et barn etter gitte vilkår;


§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn

«Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak – etter § 4-4, eller ved tiltak – etter § 4-10 eller § 4-11. Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.»


Fakta fra saker om omsorgsovertagelser fra 2015:
Barnevernet oppgir selv at ca. 1,5% av sakene de undersøker fører til saker med midlertidig eller permanent omsorgsovertagelse. Av saker som går videre til permanent omsorgsovertagelse får barnevernet medhold i ca. 86% av sakene hos fylkesnemnda der de etterspør permanent omsorgsovertagelse. Det finnes mange eksempler på endringer i slike avgjørelser i saker som er tatt videre til tingretten.


Lang erfaring med saker mot barnevernet

Våre advokater har høy kompetanse og mye erfaring på dette feltet. Uansett hvilke av de fire hovedtypene av skadelige tilfeller som foreligger, se bokstav a) til d) i bestemmelsen, er det en forutsetning for omsorgsovertakelse at de ikke kan avhjelpes i form av hjelpetiltak, jf. annet ledd. Dette er et utslag av det mildeste inngreps prinsipp.

Et vedtak om omsorgsovertakelse vil kunne påklages av foreldrene. Våre advokater kan bistå med dette.

Ta kontakt med våre advokater på telefon 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no om du ønsker bistand eller å avklare eventuelle spørsmål du måtte ha. Du kan også benytte kontaktskjema til venstre på denne siden.