Oppdragsvilkår

[vc_row no_margin=”true” padding_top=”0px” padding_bottom=”0px” border=”none”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”2/3″]

GENERELLE OPPDRAGSVILKÅR

(oppdatert per 1.august 2013)

1. Innledning

Advokatfirmaet Kirkholm AS har som mål å ivareta kundens interesser på en best mulig måte. For å sikre dette blir alle oppdrag utført i samsvar med Regler for God Advokatskikk og Den Norske Advokatforenings veiledninger.

2. Generelle og spesielle oppdragsvilkår

Disse generelle oppdragsvilkår får anvendelse dersom ikke annet er avtalt i det enkelte tilfelle. I den enkelte sak kan det i tillegg til disse generelle oppdragsvilkår bli utferdiget spesielle oppdragsvilkår. Disse vil i så tilfelle gjelde foran de generelle.

3. Etablering av oppdraget

Før eventuelt oppdrag etableres vil det foretas undersøkelser av om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Foreligger det en slik konflikt kan vi ikke påta oss oppdraget. Skulle det under sakens gang oppstå en slik konflikt kan vi måtte si fra oss oppdraget. Ved inngåelsen av oppdraget vil det bli utferdiget en oppdragsbekreftelse. Denne definerer omfanget av oppdraget og hva som er avtalt i den enkelte sak. Det tas forbehold om å kunne endre eller utvide oppdraget underveis. Hvitvaskingsloven pålegger oss å foreta identifikasjonskontroll av klientene.

5. Avslutning av oppdraget

Det forutsettes at advokaten skal arbeide med oppdraget til det er sluttført. Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Advokaten kan trekke seg fra oppdraget dersom klienten ikke er villig til å følge advokatens råd, dersom klienten ikke innbetaler de beløp som kreves til dekning av salær, forskudd eller utlegg, eller dersom det ellers oppstår en slik situasjon at advokaten etter Regler for God Advokatskikk har rett til å trekke seg.

6. Salær

Vårt honorar beregnes ihht Den norske Advokatforenings veiledninger, og baseres på faktorer som oppdragets kompleksitet, intensitet, vanskelighetsgrad, verdiene involvert, medgått tid og det resultat som oppnås. De fleste av våre oppdrag vil avregnes hovedsakelig basert på medgått tid, beregnet på bakgrunn av hvert påbegynte kvarter. For oppdrag som faktureres etter medgått tid har vi i utgangspunktet:

–  advokatfullmektig  1500,-

–  advokat  1650,-

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Dersom det er gitt et estimat over advokatutgifter og utlegg i sakens anledning, presiseres at dette kun er ment å være av veiledende art. Klienten vil videre bli fakturert for de utlegg advokaten har hatt. Det kan påløpe merverdiavgift på utlegg. Vi har rett til å motregne vårt salær og våre utlegg i klientens eventuelle innestående på klientbankkonto.

7. Fakturering og betaling

Klienten vil normalt motta faktura hver måned, men det kan forekomme hyppigere og sjeldnere fakturering. Hvor oppdragsgiver er ny, vil vi normalt be om en innbetaling til vår klientkonto som sikkerhet for senere betalinger. Innbetalingen blir avregnet mot senere faktureringer. Det tilkommer et fakturagebyr per utsendte faktura. Dette skal dekke kostnadene ved fakturering og er p.t. på kr 30,- ekskl. mva. For hver faktura kan klienten be om spesifikasjon av grunnlaget for fakturaen. Ved manglende betaling tar vi forbehold om å avbryte alle løpende oppdrag for klienten. Vi tar også forbehold om å holde tilbake saksdokumenter. Hvor oppdragsgiver er ny, vil vi normalt be om en innbetaling til vår klientkonto som sikkerhet for senere betalinger. Innbetalingen blir avregnet mot senere faktureringer. Det tilkommer et fakturagebyr per utsendte faktura. Dette skal dekke kostnadene ved fakturering og er p.t. på kr 30,- ekskl. mva. For hver faktura kan klienten be om spesifikasjon av grunnlaget for fakturaen. Ved manglende betaling tar vi forbehold om å avbryte alle løpende oppdrag for klienten. Vi tar også forbehold om å holde tilbake saksdokumenter.

8. Fri rettshjelp

For visse sakstyper vil klienten ha krav på fri rettshjelp, dvs. advokatbistand betalt av det offentlige på bakgrunn av visse fastsatte satser. Forutsetningen for fri rettshjelp er at klienten er under retthjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Dersom klienten mener å ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp for en snarlig avklaring, da vi kun etter særskilt avtale påtar oss slike saker. Fylkesmannen vil også kunne gi ytterligere informasjon om mulighetene for fri rettshjelp, inntekts og formuesgrenser, egenandeler etc.

9. Rettshjelpforsikring

I noen tilfeller vil klienten kunne kreve dekket deler av advokatutgiftene under sin rettshjelpsforsikring. Innledningsvis vil vi søke å avklare om slik forsikring kan komme til anvendelse. Også når klienten har slik rettshjelpdekning, vil vårt arbeid bli avregnet etter de generelle salærberegnings-prinsipper inntatt i de generelle eller spesielle vilkår som gjelder for oppdraget. Klienten er følgelig fullt ut ansvarlig for vårt salær og vårt krav er ikke begrenset i det beløp som forsikrings-selskapet finner å ville dekke.

10. Saksoppfølging

Advokaten vil holde klienten løpende orientert om sakens utvikling og vil rutinemessig sende klienten kopi av utgående og inngående korrespondanse i saken. Viktige telefonsamtaler vil i utgangspunktet likeledes klienten bli informert om. Alle henvendelser til og fra motparten skal gå via oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser til og fra motparten eller motpartens advokat. Kravet til hurtighet gjør at vi nå stadig oftere bruker telefaks og elektronisk post. Vi legger til grunn at klienten har akseptert bruk av telefaks og ikke – kryptert e-post.

11. Sakens resultat, saksomkostninger

Selv om vi har angitt vår oppfatning om en sak, innebærer dette ikke at vi har påtatt oss ansvar for at resultatet oppnås. Skulle en rettssak tapes, risikerer den tapende part å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger helt eller delvis. Tvisteloven gir ikke alltid full dekning av sakskostnadene, selv hvor parten vinner frem. I den utstrekning vi ikke får dekket våre omkostninger fra motparten er klienten selv ansvarlig for disse. Dersom en rettsavgjørelse ender med at motparten pålegges å betale saksomkostninger, utgjør dette ingen begrensning i det salær klienten skal betale.

12. Taushetsplikt

Med mindre annet fremgår av lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, har advokaten og alle medarbeidere ved kontoret, taushetsplikt.

13. Klageadgang

Dersom klienten skulle ha innvendinger til det salær som er krevet, eller på annen måte være misfornøyd med arbeidet som er utført, kan saken bringes inn for Den norske Advokatforenings disiplinærutvalg. Slik klage må inngis innen 6 måneder. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: http://www.advokatforeningen.no/

14. Ansvarsforsikring

Vi har forsikringsgaranti og en ansvarsforsikring som dekker et eventuelt ansvar vi måtte komme i.

[/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/3″]
Kontakt oss:
Besøks- og forretningsadresse:

Advokatfirmaet Kirkholm AS
Inkognitogata 37, 0256 Oslo
Postboks 2854 Solli, 0230 Oslo

Telefon: 21 04 10 00

Mobil: 94 00 24 00

Faks: 21 04 10 01

Epost: post@kirkholm.no

[/vc_column][/vc_row]