Rettigheter uten foreldreansvar

Lurer du på hva slags rettigheter du har som forelder – dersom du ikke har foreldreansvar? Her er det mange meninger, så vi har gått gjennom lovverket.

Advokatfirmaet Kirkholm gir her en oversikt over forskjellige typer avgjørelser – og hvem som har rett til å fatte disse.

Barneloven § 47 første ledd lyder som følger:

«Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.»

Dette vil si at en forelder som ikke har foreldreansvaret har rett til opplysninger om barnet. Dette gjelder for eksempel opplysninger fra barnehage, skole, politi- eller helsevesen. I tillegg kommer eventuelt rett til samvær med barnet.

Forskjellige avgjørelser, og hvem som har rett til å fatte disse:

Her er en mer visuell fremstilling av hvilke avgjørelser som kan tas når en har foreldreansvar, daglig omsorg eller er sammen med barnet.

Avgjørelser om: Avgjørelse tas av:
 • Personlige forhold
 • Vergemål
 • Medisinsk behandling
 • Utstedelse av pass
 • Valg av type skole
 • Samtykke til adopsjon
 • Navnevalg
 • Samtykke til ekteskapsinngåelse
 • Innmelding i trossamfunn
 • Samtykke til medisinske inngrep
 • Flytting utenlands
Avgjøres av den av foreldrene som har foreldreansvar. Har foreldrene delt foreldreansvar må dette avgjøres i fellesskap.
 • Flytting utenlands
 • Store avgjørelser om dagliglivet
 • Barnehage
Avgjøres av den av foreldrene som barnet har fast bosted hos, altså den som har daglig omsorg for barnet. Har barnet fast bosted hos begge to, skal avgjørelsene tas i fellesskap.
 • Påkledning
 • Mat
 • Leggetider
 • Venner
 • Oppfølging av skole
 • Tilsyn og stell
Avgjøres av den av foreldrene som er sammen med barnet på tidspunktet.

Har dere uavklarte ansvarsforhold?

Advokatene hos Advokatfirmaet Kirkholm kan hjelpe med alt fra klargjøring av lovverket til å mekle frem avtaler. Vi kan kontaktes på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no. Du kan også benytte kontaktskjema til venstre på denne siden.