Barnefordeling

Samvær

Med samvær menes den rett barnet har til å tilbringe en nærmere avgrenset tid med den av foreldrene som det ikke bor fast hos, og også tilsvarende rett for denne forelderen til å tilbringe tid med barnet sitt. Med andre ord har den av foreldrene som ikke har daglig omsorg for barnet samværsrett med barnet.

Nedenfor går vi gjennom forskjellige deler av barneloven som regulerer samværsretten.

Barneloven § 42. Barnet sin rett til samvær

«Barnet har rett til samvær med begge foreldra, jamvel om dei lever kvar for seg. Foreldra har gjensidig ansvar for at samværsretten vert oppfyld. Dersom ein av foreldra vil flytte, og det er avtale eller avgjerd om samvær, skal den som vil flytte, varsle den andre seinast seks veker før flyttinga.

Barnet har krav på omsut og omtanke frå den som er saman med barnet. Den som er saman med barnet, kan ta avgjerder som gjeld omsuta for barnet under samværet.»

Mengden kan variere. Dersom foreldrene har delt bosted er som hovedregel ikke samværsretten definert.

De fleste foreldre blir selv enige om disse spørsmålene, og her foreligger det avtalefrihet. Likevel er barnefordelingssaker overrepresentert hos domstolene. Hvor mye samvær en forelder skal ha fastsettes i hvert konkrete tilfelle, ofte etter fordelingsnøkkel. Denne avgjørelsen skal tas på bakgrunn av hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48. Dersom det beste for barnet er at det ikke er noe samvær i det hele tatt – kan retten også avgjøre dette.

Vanlig samværsrett er regulert i barneloven § 43 andre ledd siste punktum:

«Vert det avtala eller fastsett «vanleg samværsrett», gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie.»

Barneloven § 44 regulerer reisekostnader ved samvær.

I noen tilfelle kan en forelder få samvær med visse begrensninger. Dette reguleres i barneloven § 43 tredje ledd:

«Det kan i avtale eller i dom setjast vilkår for samvær. Dersom tilsyn blir sett som vilkår, kan retten utpeike ein person som skal føre tilsyn under samværet, eller be foreldra gjere det. Den av foreldra som skal ha samvær, dekkjer kostnadene til tiltaka som er sett som vilkår for samvær etter denne føresegna.»

Et eksempel på et vilkår som kan settes for samværet er at retten kan pålegge at det føres tilsyn under samværet. Dette kan være i tilfeller der forelderen har mentale problemer, tidligere vold og ut fra hensyn til barnets sikkerhet. Dette skal avgjøres i tråd med prinsippet om barnets beste, jf. barneloven § 48.

Vi kan hjelpe med spørsmål og samværsavtaler

Lurer du på hvor mye samværrett du som forelder kan få, anbefaler vi å ta kontakt med en av våre advokater på telefon 94 00 24 00 eller ved å sende en epost til post@kirkholm.no. Vi har svært høy kompetanse i spørsmål som gjelder samvær og barnefordeling.

Du kan også benytte kontaktskjema til venstre på denne siden om du har spørsmål eller ønsker at vi skal ta kontakt med deg.