Barnevern

Barnevernsadvokat

Barnevernet hentes inn i tilfeller der det har blitt sendt inn bekymringsmelding om at barn ikke er godt ivaretatt. Deres primære rolle er å sørge for barnas beste, og foreldre opplever ofte å bli neglisjert i slike prosesser. En barnevernsadvokat vil være tilstede for foreldre gjennom hele prosessen.

Hva er barnevernstjenesten?

Barnevernet styres av barnevernsloven §1-1. De har som formål å sikre at barn og unge som lever under skadelige forhold får nødvendig hjelp og omsorg, samt at barn får trygge oppvekstvilkår. Barnets beste skal være styrende for alle tiltak som gjøres av barnevernet.

Barnevernet er underlagt Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUFetat), og er derfor et statlig organ som besitter flere fullmakter for å sikre barnets beste.

Hva er barnets beste?

Utgangspunktet er alltid at det beste for barn og unge – er trygge oppvekstvilkår sammen med sine biologiske foreldre. Flertallet av vedtakene fra Barnevernstjenesten gjøres for at barn skal kunne fortsette å bo sammen med sine foreldre.

Barnevernet er påkrevd å avklare situasjoner der det har vært sendt inn bekymringsmelding. Selv om det ofte ikke er grunnlag for vedtak eller omsorgsovertakelse – vil mange foreldre oppleve denne kontakten som særdeles krevende. Å vise seg som godt egnede foreldre i slike prosesser oppleves av mange som særlig stressende. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at et styrende prinsipp innen barnevern er «det mildeste inngreps prinsipp». Det betyr at barnevernet alltid skal velge den løsningen som gir færrest mulige omveltninger for familien.

Barnevernet har dog mulighet i noen tilfeller til å fatte vedtak om akuttplassering, og således ta barn vekk fra sine foreldre i en kort periode. At barnevernet har denne muligheten, kan veie tungt på mange foreldre som er i kontakt med barnevernet.

Engasjer en dyktig barnevernsadvokat

Hvis barneverntjenesten oppretter undersøkelsessak, er det anbefalt å kontakte en barnevernsadvokat med erfaring på området så snart som mulig.

Advokatfirmaet Kirkholm har flere advokater med lang erfaring innen barnevernssaker. Vi kan hjelpe med alt fra informasjon underveis og bistand på møter med barneverntjenesten – til å føre deres sak i Fylkesnemnda og domstolen. Vi har også erfaring med tilbakeføring av barn etter at barnevernet har utført omsorgsovertagelse.

Ved akuttvedtak er det viktig å engasjere barnevernsadvokat raskt

Om barnevernet har fattet et akuttvedtak, og barnet er flyttet til et beredskapshjem, har du rett til å klage på vedtaket. Under klagebehandlingen har du krav på bistand fra advokat.

Akuttplassering skal bare være midlertidig. Barneverntjenesten plikter derfor å sende inn krav på varig omsorgsovertakelse senest innen seks uker etter at vedtak om akuttplassering ble fattet.

Det bemerkes at det ikke er de samme vilkårene som gjelder for akuttvedtak, jf. barnevernloven § 4-6 som for omsorgsovertakelse etter § 4-12. Det kan for eksempel tenkes at barnet på et tidspunkt befinner seg i en krisesituasjon i hjemmet, men at denne situasjonen kommer under kontroll slik at barnet kan flytte hjem igjen.

Da barnevernet kun har 6 uker på seg, til å fremme sak om omsorgsovertakelse, er det særlig viktig å engasjere en barnevernsadvokat som kjenner lovverket godt og som vet hvordan barnevernet jobber. Dette for å sikre foreldrenes interesser og rettssikkerhet best mulig.

Selv med kjennskap til lovverk og barnevernet, vil en dyktig barnevernsadvokat behøve tid for å forberede saken. Jo lengre tid som går mellom akuttvedtak til man engasjerer advokat, jo mindre tid vil advokaten ha til å forberede deres sak best mulig.

Fri rettshjelp for barnevernsadvokat

Om du eller din families økonomiske situasjon gjør det tøft å dekke advokatsalær, er det mulig dere har krav på fri rettshjelp. På denne siden vil du finne en oversikt over inntektsgrense og formuesgrense for å kunne søke om fri rettshjelp.

Vi kan bistå med å vurdere om foreldre har krav på fri rettshjelp. Søknad om fritt rettsråd avgjøres av Fylkesmannen. Alle barnevernssaker som skal opp i Fylkesnemnda eller domstolen dekkes av Fylkesnemnda/domstolen jf. Lov om fri rettshjelp.

BARNEVERNSADVOKAT I OSLO

Vi har kontorer på Solli plass i Oslo, og vi tar oppdrag som advokat i barnevernssaker i hele Norge.

Har du spørsmål, kan vi kontaktes via kontaktskjema til venstre, på telefon 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no.