Tilbakeføring

Dersom man ved rettsavgjørelse enten har fått eller ønsker å få barn tilbake til sine biologiske foreldre etter at barnevernet har gjort en omsorgsovertagelse – kalles dette tilbakeføring.

Etter barnevernloven § 4-21 kan fylkesnemnda oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse, og tilbakeføre barn til sine biologiske foreldre. Advokatfirmaet Kirkholm har omfattende erfaring med barnefordeling og å fungere som advokat mot barnevernet. Dette gjør oss godt rustet til å hjelpe biologiske foreldre med tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse.


§ 4-21. Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse

Barnets beste er å vokse opp i trygge omgivelser sammen sine biologiske foreldre. Vi hjelper derfor med tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse.

«Fylkesnemnda skal oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Avgjørelsen skal likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet. Før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, skal barnets fosterforeldre gis rett til å uttale seg.

Partene kan ikke kreve at en sak om opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse skal behandles av fylkesnemnda dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv måneder. Er krav om opphevelse i forrige vedtak eller dom ikke tatt til følge under henvisning til § 4-21 første ledd annet punktum, kan ny behandling bare kreves der det dokumenteres at det har funnet sted vesentlige endringer i barnets situasjon.»

Hovedvilkåret for tilbakeføring er at foreldrene har forbedret sin omsorgsevne. Og nå er i stand til å gi tilstrekkelig god omsorg ovenfor barnet.


Tilbakeføring avhenger av tilstrekkelig omsorg

Det har ikke betydning om fosterhjemmet kan gi bedre omsorg enn det biologiske hjemmet. Det eneste man skal vektlegge i vurderingen er om de biologiske foreldrene kan gi tilstrekkelig omsorg.

Et annet vilkår etter loven er at barnet ikke må ha fått slik «tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet». Dette er et utslag av status quo-prinsippet.

Dersom fylkesnemnda vedtar å opprettholde omsorgsovertakelsen kan saken bringes inn for domstolene.


Vi kan yte juridisk bistand i forbindelse med tilbakeføring av barn

Ta kontakt om du ønsker kompetent juridisk bistand for å hjelpe med tilbakeføring av barn etter omsorgsovertagelse.

Du kan nå oss på telefon 94 00 24 00 

Eller sende en epost til post@kirkholm.no 

Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet på denne siden om du har spørsmål om tilbakeføring.