Prosedyre

Prosedyre

Hva er prosedyre?

Prosedyre er argumenterende uttalelser og innlegg fra advokat gjennom en rettssak. Det er mange føringer for hvordan en rettssak skal føres. For å forstå prosedyre, er det viktig å forstå hvordan en rettssak føres i norske domstoler.

Vi skiller gjerne mellom sivile rettssaker og strafferettssaker. Forskjellen er i hovedsak at aktørene har ulike navn og at reglene for gjennomføring av hovedforhandlingen følger ulike lover. Gjennomføringen er likevel ofte den samme. Rettssaker, herunder både hovedforhandlinger og ankeforhandlinger – inneholder flere faser.

Fasene i en rettssak er i hovedtrekk:

  1. Dommers presentasjon av sak
  2. Innledningsforedrag fra saksøkers advokat og saksøktes advokat
  3. Partsforklaringer
  4. Vitner
  5. Eventuell annen bevisførsel
  6. Sluttinnlegg – også kjent som prosedyre
  7. Domsavsigelse

Innledning, bevisførsel, vitner og forklaringer

I begynnelsen av både hovedforhandlinger og ankeforhandlinger (rettssak) vil dommer oppsummere sakens innhold og hovedspørsmål. Dette inkluderer hva som er grunnlaget for hvorfor retten er sammenkalt, hvilke parter som inkluderes og føringer til advokater, tilskuere, jury/lekdommere og berørte parter.

Innledningsforedrag:

Etter dommers innledning har saksøkers og saksøktes advokater hvert sitt innledningsforedrag. Innledningsforedragets formål er å presentere faktum, dokumentere skriftlige bevis og beskrive klientens anførsler.

Under innledningsforedraget er det viktig at begge parter fremstår som korrekte og høflige, og det er ikke en arena for prosedering, da det kommer i det avsluttende sluttinnlegget (prosedyren).

Partsforklaringer og vitneførsel:

Etter innledningsforedragene starter alltid saksøker med sin partsforklaring. Saksøkte får mulighet til å avgi forklaring etter saksøker. Deretter avgir saksøkers innkalte vitner sine forklaringer, før saksøktes vitner skal forklare seg.

Denne fasen av en rettssak er primært ment som en gjennomgang av sakens bevis (faktum), og det er forventet at begge både saksøkers- og saksøktes advokater oppfører seg høflig og med respekt.

Prosedyrens rolle i en rettssak

I avslutning av rettssak skal begge advokatene holde hvert sitt sluttinnlegg. Dette sluttinnlegget er også kjent som prosedyre (at en advokat prosederer sin klient sin sak). Her åpnes det opp for at en advokat kan komme med argumenterende uttalelser på vegne av sin klient, og dermed også hjelpe dommere og lekdommere (jury) til å se situasjonen fra sin klients standpunkt.

Advokatens rolle under prosedyre er å argumentere for at retten skal gi klienten medhold.

Lang erfaring med prosedyre

Prosedyren er det man oftest får se fra filmer, som inkluderer fiktive rettssaker. Dette er den siste muligheten en advokat har til å påvirke en rettssaks utfall, og er således et særdeles viktig element av en advokat sitt virke.

Advokatfirmaet Kirkholm er ukentlig i retten. Vi har derfor opparbeidet en god kompetanse innen prosedyre.

Kontakt oss for hjelp

Ta kontakt med Advokatfirmaet Kirkholm på telefon 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no, så vil en av våre erfarne advokater kunne hjelpe deg.