Prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap

Høyesterett åpner opp for muligheten til å få prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap.

Denne dommen er veldig interessant fordi den åpner opp for at boligkjøpere kan få prisavslag etter bustadoppføringslova for mangler ved nyoppført hus, selv om mangelen ikke gjør utslag i et direkte objektiv økonomisk tap.

Sakens faktum:

Årsaken til tvisten var feilplassering av hus A. Hus A ble bygget noen meter nærmere naboen (hus B), enn avtalt som førte til økt innsyn samt at inngangspartiet måtte reduseres noe i størrelse i hus B. Eieren av hus B krevde prisavslag på 120 000kr for denne endringen. Det var enighet om at feilen utgjorde en mangel for eieren av hus B, men utbyggeren var uenig i at mangelen medførte en verdiforringelse.

Førstvoterende dommer Indreberg uttaler:

«Lovens utgangspunkt er at mangler skal rettes, og at forbrukeren ellers skal få et prisavslag som svarer til rettekostnadene. Det gjelder uavhengig av om mangelen fører til fall i eiendommens økonomiske verdi. Situasjonene det her er tale om, er de hvor utbygger slipper å rette feilen fordi det ville bli uforholdsmessig kostbart. Det kan altså være tale om avvik fa kontrakten som har stor betydning for forbrukeren – betydningen er bare ikke stor nok til å forsvare kostnadene med retting.»

Det er altså urimelig at en forbruker skal måtte ta til takke med en bolig som er dårligere enn det som er beskrevet i kontrakten, selv om fravikelsen ikke kan dokumenteres økonomisk sett. Høyesterett var under dissen 3-2 ved avgjørelsen, så vi vil nok ha behov for flere slike dommer før praksisen konkret kan slås fast. Alternativet må være som annenvoterende, dommer Bull foreslår, at lovgiver tar seg av denne typen tvister.

Med de mange nybygg vi har her i landet, er dommen en viktig påminnelse på at du som en kjøper, har krav på alt som er beskrevet i kontrakten og at et hvilket som helst avvik, kan føre til rett på erstatning.